Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

A. Toepassing

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van World Athletics is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Beide wedstrijdreglementen liggen bij de Organisator ter inzage en worden de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

B. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)

De Organisator deelt de Deelnemer aan de Mini Marathon 1,5 km in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het Evenement. De Organisator deelt de Deelnemer aan kwart Marathon in op basis van geslacht. De Organisator deelt de Deelnemer aan de Halve Marathon in op basis van geslacht. De Organisator deelt de Deelnemer aan de Hele Marathon in op basis van geslacht op de dag van het Evenement.

De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer.

Mini Marathon 1,5  km (4 t/m 12 jaar)

Geslacht              Categorie             Geslacht              Categorie

Jongen                  Jongens                Meisje                    Meisjes

Kwart Marathon  (vanaf 14 jaar)

Geslacht              Categorie             Geslacht              Categorie

Mannen                 Man                        Vrouwen               Vrouw

 

Halve Marathon (vanaf 18 jaar) en Hele Marathon (vanaf 20 jaar)

Geslacht              Categorie             Geslacht              Categorie

Mannen                 Man                        Vrouwen               Vrouw

Geslacht              Categorie             Leeftijd                 Geslacht               Categorie             Leeftijd

Mannen                MSR                       18(20) t/m 34       Vrouwen                VSR                       18(20) t/m 34

Mannen                M35                        35 t/m 39              Vrouwen               V35                        35 t/m 39

Mannen                M40                        40 t/m 44              Vrouwen               V40                        40 t/m 44

Mannen                M45                        45 t/m 49              Vrouwen               V45                        45 t/m 49

Mannen                M50                        50 t/m 54              Vrouwen               V50                        50 t/m 54

Mannen                M55                        55 t/m 59              Vrouwen               V55                        55 t/m 59

Mannen                M60                        60 t/m 64              Vrouwen               V60                        60 t/m 64

Mannen                M65                        65 t/m 69              Vrouwen               V65                        65 t/m 69

Mannen                M70                        70 en ouder         

C. Prijzen

Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Daarnaast zijn binnen diverse afstanden, waarin meer dan vijfentwintig personen deelnemen, ereprijzen. Bij de mini Marathon 1,5 km zijn er per categorie ereprijzen voor plek 1, 2 en 3. Bij de kwart, halve en hele Marathon zijn er per geslacht ereprijzen voor plek 1, 2 en 3 overall.

Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

D. Vaststelling uitslag

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat. De bruto tijd is de officiële tijd.

E. Wijze van voortbewegen

Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

F. Startpositie

De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De organisatie behoudt het recht voor om tijden niet te erkennen.

G. Startnummers

De Deelnemer ontvangt van de Organisator een stuk textiel waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op de borst te bevestigen met behulp van door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. De stukken textiel moeten zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn versterkt door de Organisator.

De Deelnemer wordt dringend verzocht eventuele medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te vermelden.

De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

H. Tijdregistratie

De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden (indien van toepassing) van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van de tag. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze een tag op de juiste wijze draagt. De Deelnemer ontvangt een tag van de Organisator bij het startnummer.

I. Deadline/laatste loper

Utrecht Marathon

300 minuten

Halve Marathon

150 minuten

Kwart Marathon

80 minuten

 KWF Mini Marathon 20 minuten

 

Deelnemers die na de deadline de finish passeren, worden niet meer opgenomen in de wedstrijduitslag.

J. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

K. Instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen.

De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.

Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.

Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.


Utrecht Marathon powered by Utrecht Science Park gaat niet door en wordt verplaatst naar 2021

Als gevolg van de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de organisatie besloten om de Utrecht Marathon te verplaatsen naar 2021. Lees hier de FAQ’s voor alle vragen en antwoorden over de verplaatsing van de Utrecht Marathon.

Lees meer